MSIP | Miejski System Informacji Przestrzennej

wersja angielskawersja polska

Portal Planistyczny

Rejestry i wykazy MPZP

1. Rejestr Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego

Rejestr MPZP jest kopią oficjalnego rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego prowadzonego na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz 647 z póź.zm.

2. Wykazy MPZP - obowiązujące

Wykaz MPZP obowiązujących (w całości lub w części) automatycznie generowany na podstawie danych z rejestru MPZP, dla których "Stan obowiązywania" ma wartość "Obowiązujący w całości" i "Obowiązujący w części".

3. Wykazy MPZP - nieobowiązujące

Wykaz MPZP nieobowiązujących (w całości lub w części) automatycznie generowany na podstawie danych z rejestru MPZP, dla których "Stan obowiązywania" ma wartość "Nieobowiązującyi" i "Obowiązujący w części".