MSIP | Miejski System Informacji Przestrzennej

wersja angielskawersja polska

Portal Planistyczny

Otwarte Dane


  OTWARTE DANE są to pełne i aktualne informacje na temat miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących w mieście Gliwice udostępniane:

  • w efektywny sposób (np. z wykorzystaniem dedykowanych portalu i usług) i wykorzystywane w dowolnych celach, w tym do celów gospodarczych,
  • w sposób stały i bez zbędnych barier,
  • bez ograniczenia np. ze względu na uprawnienia, uprzywilejowanie konkretnej grupy osób itp.,
  • w postaci możliwie najmniej przetworzonej (nie w formie zagregowanej i zmodyfikowanej),
  • w otwartych formatach danych,
  • w takiej formie, aby mogły być odczytywane automatycznie.

  Otwartość danych publicznych jest podstawą dla nowoczesnego zarządzania miastem, w tym w szczególności dla:

  • zapewnienia przejrzystości podejmowanym decyzjom,
  • partycypacji społecznej,
  • tworzenia nowej wartości i innowacji przez przedsiębiorców i organizacje pozarządowe (w tym nowych usług).