MSIP | Miejski System Informacji Przestrzennej

wersja angielskawersja polska

Portal Planistyczny

Geoportal Planistyczny


  Portal dostarczający informacji o ustaleniach Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego - MPZP (zawartych w uchwale oraz w jej załączniku graficznym) właściwych dla terenów podlegających wypisowi i wyrysowi oraz o ustaleniach Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego – SUiKZP dla terenów podlegających wyrysowi.

  Publikowane dane planistyczne (w postaci wektora) to:

  • obowiązujące MPZP,
  • granice nowo sporządzanych MPZP,
  • granice terenów, dla których przystąpiono do sporządzania MPZP,
  • aktualne dane ewidencyjne.

  Portal umożliwia zgłaszanie wniosków i uwag do dokumentów planistycznych podlegających partycypacji społecznej poprzez wygenerowanie załącznika mapowego w postaci pliku pdf i załączenie go do pisma składanego do Urzędu Miejskiego w Gliwicach w formie tradycyjnej, lub jako załącznik do wniosku składanego przez platformę SEKAP (certyfikowany podpis elektroniczny).

  Rodzaj dostępnego do wygenerowania wniosku lub uwagi do MPZP i SUiKZP jest uzależniony od etapu, na jakim są prace planistyczne dla danego dokumentu. Dla każdego wniosku określana jest lokalizacja przestrzenna w oparciu o referencyjne aktualne bazy danych geodezyjnych poprzez wybranie działki bądź wrysowanie granicy obszaru, dla którego ma być zgłoszona uwaga lub wniosek.

  Dodatkowo portal udostępnia materiały informacyjne na temat procedur planistycznych obowiązujących w Urzędzie Miasta w Gliwicach, obowiązujących przepisów prawa, instrukcji korzystania z Portalu Planistycznego oraz rejestry MPZP.