MSIP | Miejski System Informacji Przestrzennej

wersja angielskawersja polska

Portal Planistyczny

Inwentaryzacja zabytków


  Inwentaryzacja mająca na celu pozyskanie kompletnej bazy danych obiektów zabytkowych obejmująca obiekty obecnie ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków oraz obiekty objęte ochroną konserwatorską w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

  Wszystkie obiekty zostały zlokalizowane i zweryfikowane na podstawie inwentaryzacji terenowej.

  Obiekty zabytkowe publikowane są w postaci warstwy punktowej . Każdy z obiektów posiada dane opisowe, na które składa się:

  • nazwa,
  • typ,
  • obecna funkcja obiektu,
  • adres, usytuowanie obiektu (obręb, numer działki),
  • numer uchwały MPZP,
  • aktualne fotografie obiektu.

  Obiekty wytypowane do ujęcia w Gminnej Ewidencji zabytków dodatkowo posiadają informacje o czasie powstania obiektu, styl obiektu, pierwotna funkcja obiektu, kształt i rodzaj pokrycia dachu, detale, kolorystyka oraz źródła ikonograficzne.

  Dla zabytków ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków udostępnione są zdigitalizowane karty adresowe obiektów.