Miejski System Informacji Przestrzennej

logo projektu - Miejski System Informacji Przestrzennej
Menu

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swoje strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej msip.gliwice.eu , geoportal.gliwice.eu.

Data publikacji strony internetowej: 2007-04-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-05

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne cyfrowo:

 • Integralny element strony stanowią mapy, które mogą być niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Niektóre materiały graficzne (zdjecia) nie mają opisów.

Wyłączenia:

 • Strona internetowa posiada liczne mapy, jednak zgodnie z Ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych z 4 kwietnia 2019 r. są one wyłączone z obowiązku dostępności.
 • Art. 3 ust. 2 pkt 4 Ustawy nie stosuje się jej do map oraz map interaktywnych, w tym geoportali, pod warunkiem, że w przypadku map interaktywnych i geoportali przeznaczonych do zastosowań nawigacyjnych dane teleadresowe i położenie geograficzne prezentowane są w sposób dostępny cyfrowo.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-05

Termin przeglądu i aktualizacji deklaracji: 2022-03-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Ściegliński (email: scieglinski_t@um.gliwice.pl, tel.: 32 338 65 31). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element serwisu internetowego msip.gliwice.eu, geoportal.gliwice.eu chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Urząd Miejski w Gliwicach powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Urząd Miejski w Gliwicach może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Gliwicach, budynek przy ulicy Zwycięstwa 21

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Dla klientów dostępne są 3 wejścia:

  • od ulicy Zwycięstwa (główne) – na poziomie terenu, drzwi otwierane automatycznie, umożliwiające bezkolizyjne wejście do budynku; na elewacji w pobliżu wejścia zamontowany znacznik TOTUPOINT,
  • od ulicy Wyszyńskiego – nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
  • od skweru Doncaster – posiada podjazd dla wózków, drzwi otwierane automatycznie, umożliwiające bezkolizyjne wejście do budynku.

  Informacja główna (recepcja) znajduje się na wprost od wejścia od ulicy Zwycięstwa (wejścia głównego), jest dostępna bez barier architektonicznych. Budynek posiada pasy ostrzegawcze oraz ścieżki naprowadzające. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter. W budynku są trzy windy, wszystkie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdym z pięter. W toaletach dla osób niepełnosprawnych na parterze (obok biura podawczego) oraz na I piętrze (obok sali nr 146) są zamontowane gongi alarmowe. Winda od strony skweru Doncaster dojeżdża wyłącznie do poziomu 4 piętra (możliwe jest przejście lub przejechanie wózkiem do innej windy i dotarcie na 5 piętro bez barier architektonicznych). Wykonano wyróżnienia początku i końca wszystkich biegów schodowych.

 2. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

  • Zastosowano pochylnię dla wózków od strony skweru Doncaster.
  • W windach zastosowano oznaczenia w alfabecie brajla.
  • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny i głosowy (tablice informacyjne, pracownik punktu informacyjnego znajdującego się przy wejściu głównym od ul. Zwycięstwa, pracownicy ochrony dostępni przy każdym wejściu do budynku).
  • Wszystkie pokoje mają wypukłe oznaczenie z numerem pokoju.
  • Na stanowisku informacji głównej w Biurze Obsługi Interesantów, w biurze podawczym zainstalowane są pętle indukcyjne, na stanowiskach Wydziałów: Spraw Obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego, Komunikacji są dostępne przenośne pętle indukcyjne.
  • Na stanowisku informacji głównej w Biurze Obsługi Interesantów jest dostępna lupa elektroniczna.
  • Budynek jest wyposażony w schodowe krzesła ewakuacyjne.
  • Budynek posiada znacznik elektroniczny TOTUPOINT.
 3. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczono 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (2 przy ul. Wyszyńskiego, 2 przy ul. Wybrzeże Wojska Polskiego).

 4. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 5. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (pani Ireny Kopczyk, tel. 32 239 11 09, email: boi@um.gliwice.pl) lub z wykorzystaniem usługi wideorozmowy tłumacza online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna.

Urząd Miejski w Gliwicach, budynek przy ulicy Jasnej 31A

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Dla klientów dostępne są dwa wejścia: od ul. Jasnej oraz od parkingu. Wejście główne posiada podjazd, natomiast wejście od parkingu posiada platformę dla osób niepełnosprawnych, dostępną na poziomie terenu – oba wejścia umożliwiają dostęp osobom o ograniczonej mobilności. Budynek posiada pasy ostrzegawcze oraz ścieżki naprowadzające. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdym z pięter. Oznakowania wypukłe poręczy przyschodowych (na początku i na końcu poręczy) informują o numerze piętra.

 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

  • W budynku jest platforma dla osób niepełnosprawnych – od strony parkingu.
  • Od strony wejścia głównego zastosowano pochylnię dla wózków.
  • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny i głosowy (tablice informacyjne, pracownik biura podawczego znajdującego się przy wejściu głównym od ul. Jasnej, pracownik ochrony dostępny przy wejściu głównym do budynku).
  • Wszystkie pokoje mają wypukłe oznaczenie z numerem pokoju.
  • Na stanowisku biura podawczego zainstalowana jest pętla indukcyjna, stanowisko wyposażono w lupę elektroniczną.
  • Budynek jest wyposażony w schodowe krzesła ewakuacyjne.
  • Budynek posiada znacznik elektroniczny TOTUPOINT.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczono 5 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych (trzy na parkingu wewnętrznym i dwa w pobliżu wejścia głównego).

 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku można skorzystać z usługi wideorozmowy tłumacza online lub tłumacza polskiego języka migowego po wcześniejszym zamówieniu takiej usługi (tel. 32 239 11 09, email: boi@um.gliwice.pl). Usługa jest dostępna w godzinach pracy Urzędu. Usługa jest bezpłatna.

Urząd Miejski w Gliwicach, budynek Ratusza na Rynku

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Do budynku prowadzi jedno wejście umiejscowione na poziomie terenu. Budynek posiada pasy ostrzegawcze oraz ścieżki naprowadzające. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na parterze i piętrach 1 oraz 2. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze i piętrach 1 oraz 2. W budynku jest platforma przystosowana dla osób niepełnosprawnych (nie dojeżdża na poziom trzeciego piętra). Dostępność do trzeciego piętra zapewniona jest przez wsparcie pracownika ochrony pełniącego służbę w budynku. Oznakowania wypukłe poręczy przyschodowych (na początku i na końcu poręczy) informują o numerze piętra.

 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

  • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposów wizualny i głosowy (tablice informacyjne, pracownik chrony dostępny w holu głównym przy wejściu do budynku).
  • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika ochrony pełniącego służbę w budynku.
  • Budynek jest wyposażony w schodowe krzesła ewakuacyjne.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przy budynku nie ma miejsc parkingowych. Dostępność zapewniona jest wyłącznie przez dostęp do budynku z poziomu miejsc parkingowych dostępnych na przyległych do rynku ulicach (najbliższe 3 miejsca dla niepełnosprawnych znajdują się przy placu Inwalidów Wojennych – około 150 metrów od Ratusza).

 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego po wcześniejszym zamówieniu takiej usługi (tel. 32 239 11 09, email: boi@um.gliwice.pl). Usługa jest dostępna w godzinach pracy Urzędu. Usługa jest bezpłatna.

Urząd Miejski w Gliwicach, budynek przy ul. Bolesława Śmiałego

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Do budynku prowadzi jedno wejście po schodach, dostępny jest podjazd dla wózków. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenie biurowe. Urząd Miejski zajmuje wyłącznie parter budynku. Brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych.

 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

  • Dostępna jest pochylnia dla wózków przy wejściu.
  • W budynku dostępna jest wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny i głosowy (tablice informacyjne, pracownik portierni zlokalizowanej przy wejściu głównym do budynku).
  • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika Urzędu, realizującego zadania w archiwum zakładowym, tel. 32 330 20 92, email: or@um.gliwice.pl.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przy budynku wyznaczone jest 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych (po lewej stronie od wejścia do budynku, przy skrzydle budynku).

 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i pomieszczenia biurowego można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego po wcześniejszym zamówieniu takiej usługi (tel. 32 239 11 09, email: boi@um.gliwice.pl). Usługa jest dostępna w godzinach pracy Urzędu. Usługa jest bezpłatna.

Urząd Miejski w Gliwicach, budynek przy ulicy Fredry

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.  Do budynku prowadzi jedno wejście po schodach. Wejście jest nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika Urzędu. Obsługa osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózkach inwalidzkich, odbywa się po wcześniejszym umówieniu terminu z właściwą komórką organizacyjną: Wydział Nadzoru Właścicielskiego, tel. 32 270 55 72, email: na@um.gliwice.pl, Wydział Audytu Wewnętrznego, tel. 32 233 92 63 email: aud@um.gliwice.pl. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter są niedostępne. W budynku nie ma wind. Pomieszczenia biurowe są ulokowane na 1 i 2 piętrze. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika Urzędu, dane kontaktowe dla Wydziału Nadzoru Właścicielskiego: tel. 32 270 55 72, email: na@um.gliwice.pl, dla Wydziału Audytu Wewnętrznego: tel. 32 233 92 63, email: aud@um.gliwice.pl.

 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika Urzędu, dane kontaktowe dla Wydziału Nadzoru Właścicielskiego: tel. 32 270 55 72, email: na@um.gliwice.pl, dla Wydziału Audytu Wewnętrznego: tel. 32 233 92 63, email: aud@um.gliwice.pl.

 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika Urzędu, dane kontaktowe dla Wydziału Nadzoru Właścicielskiego: tel. 32 270 55 72, email: na@um.gliwice.pl, dla Wydziału Audytu Wewnętrznego: tel. 32 233 92 63, email: aud@um.gliwice.pl.

 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego po wcześniejszym zamówieniu takiej usługi (tel. 32 239 11 09, email boi@um.gliwice.pl). Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna.